Základní škola

Současnost školy

Popis naší současné školy sice stroze v bodech popisuje charakteristika z našeho ŠVP, ale protože je poměrně výstižná, využijeme slůvek již jednou sepsaných, popř. doplněných o další informace. A komu se nechce o nás číst, nechť navštíví fotogalerii, kde jedna ze složek obsahuje obrázky, jak to u nás vypadá.

Charakteristika školy ( vyňato z ŠVP )

Poloha a zaměření školy

 • Základní škola a mateřská škola Božičany se řadí mezi neúplné, tzn. malotřídní základní školy ( spojené zařízení ZŠ a MŠ ) s právní subjektivitou. Zřizovatelem je obecní úřad Božičany.
 • Základní škola poskytuje základní vzdělání. Směřuje k naplnění kompetencí stanovených rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Kompetence představují soubory znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v učení i v životě a umožňují žákům efektivně a odpovídajícím způsobem jednat v různých situacích.
 • Integrujeme žáky s SPU, žáky nadané i žáky s tělesnými handicapy. Víme, že prostředí malé školy, zájem pedagogů a dobrá spolupráce se speciálním pedagogem, s výchovným poradcem a s rodiči přináší dobré výsledky v začlenění všech žáků do společné práce.
 • Škola klade důraz na bezpečné klima. Jen v takovémto neohrožujícím prostředí se mohou žáci rozvíjet podle svých individuálních možností
 • Celkově je učební plán sestaven tak, aby žák ZŠ měl možnost seznámit se v rozumné míře se všemi obory. Nikdo přece předem neví, jaký talent či zájem v kom dřímá. Vycházíme z myšlenky A. Einsteina : „ Ze školy ( pozn. – rozumí se základní školy ) by měla vycházet harmonicky rozvinutá osobnost, ne specialista.“

Velikost školy

 • Jde o spojené zařízení mateřské a neúplné základní školy se školní jídelnou a družinou s působností v obci Božičany.
 • Kapacita mateřské školy je 24 dětí, v současné době je s výjimkou zřizovatele obsazena 25 dětmi.
 • Kapacita základní školy je 60 žáků, v současné době se počet pohybuje mezi 15 – 20 žáky ve dvou třídách. V I. třídě probíhá výuka 1. a 2. ročníku ve II. třídě 3., 4. a 5. ročníku.
 • Školní družina má jedno oddělení a kapacitu 24 dětí, standardní stav se pohybuje kolem 20 přihlášených dětí.

Vybavení školy

 • Škola se nachází ve středu obce ve starší čtyřpodlažní budově v dobrém technickém stavu po celkové rekonstrukci, prostorové podmínky pro všechna zařízení jsou vyhovující s výjimkou tělocvičny, která se nachází v přízemí a má nestandardní rozměry.
 • Zajišťuje se zde provoz ZŠ, MŠ, ŠD i ŠJ. Vnitřní prostory školy jsou příjemně barevné, aby se v nich žáci i učitelé cítili dobře. Škola je materiálně zajištěna, nábytek je funkční, názorné pomůcky jsou díky dosavadní péči obecního úřadu moderní, dochází k jejich soustavnému doplňování a modernizaci.
 • Areál školy i sousední sportovní hřiště je velkým pomocníkem pro všestranný rozvoj dětí i pro trávení volného času po vyučování – součástí je školní zahrada a dětské hřiště sloužící především MŠ.
 • K dispozici je 30 notebooků pro žáky a každý učitel i vychovatelka má pracovní notebook. Výpočetní technika je využívána v rámci výuky, školní družiny i ve volném čase žáků.
 • V průběhu velké přestávky mohou žáci využívat tělocvičnu, při dobrém počasí i dětské hřiště. Občerstvení, možnost svačin a hlavně pitný režim a distribuci dotovaného školního mléka zajišťuje školní bufet.

Charakteristika žáků

 • Škola přednostně přijímá žáky ze spádové oblasti Božičany a Mírová. Nebráníme se však ani příchodu žáků z přilehlých obcí.

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

 • Úzce spolupracujeme s obecním úřadem Božičany, s pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálními pedagogickými centry v Karlových Varech.
 • Sama ZŠ organizuje nejméně 4x do roka třídní schůzky, mezi další formy komunikace a spolupráce s rodiči patří individuální konzultace s rodiči žáků.
 • Nezastupitelnou roli hraje školní družina, je o ní mezi rodiči velký zájem a je schopna zajistit péči o všechny zájemce z 1. – 5. ročníku.
 • Nevyužitou možností se mi zdá být větší zapojení rodičů do činnosti školy, např. formou klubu přátel školy či sdružení přátel školy, které by mohly organizovat akce zaměřené na neformální setkávání rodičů, žáků a pracovníků školy. Případnými finančními výtěžky ze společenských akcí by mohly i přispívat na akce žáků a obohacovat tak činnost celé školy.

Další aktivity školy

 • Žáci mají k dispozici nabídku volnočasových aktivit při škole. Vycházíme ze spolupráce s rodiči – ti by se měli stát nejaktivnějšími spolupracovníky – či obyvateli obce, kteří jsou ochotni vést kroužky pro děti. V rámci školní družiny probíhá již tradiční výtvarný kroužek.
 • Za úspěšnou lze označit spolupráci s místními rybáři, myslivci či sportovci, kteří pro děti pořádají besedy, výlety či soutěže, místní sportovní klub se stará o výchovu budoucích fotbalistů.
 • Škola nemůže být jen o vážné práci. Mimořádné dny školního roku jsou pravidelně v termínovém kalendáři a znamenají nejen oživení školního života, ale i mnohem více. I tímto způsobem se snažíme ovlivňovat příznivě klima školy a klima ve třídách. Při těchto akcích (Čarodějnice, Vánoce, Velikonoce, Masopust, výtvarné vernisáže, pasování na školáky aj.) je důležitým stavebním prvkem spolupráce a vzájemná práce MŠ a ZŠ. (viz fotogalerie)
 • S dětmi se od mateřské školy věnujeme environmentální výchově – učíme se třídit odpady. Třídy jsou vybaveny barevnými kontejnerky, umožňujeme i sběr vybitých baterií.
 • V rámci péče o zdraví jsme se zapojily do akce „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“.